Textos Legals

Política de protecció de dades

La Direcció / Òrgan de Govern de TALLERS AUTOMOBILS TERCERA GENERACIO SL (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, la implementació i el manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seues normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de TALLERS AUTOMOBILS TERCERA GENERACIO SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels principis següents que han de servir tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

 1. Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la pseudonimització, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries al tractament.
 1. Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb vista a garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cadascun dels fins específics del tractament.
 1. Protecció de dades al cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.
 1. Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat.
 1. Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 1. Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 1. Exactitud: les dades personals seran exactes i, si cal, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.
 1. Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.
 1. Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 1. Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el seu tractament. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de TALLERS AUTOMOBILS TERCERA GENERACIO SL és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.

En conseqüència, aquesta Política de Protecció de Dades involucra tot el personal del responsable del tractament, que l’ha de conèixer i assumir, considerant-la com a pròpia, i cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat. , així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment.

Aquesta Política serà revisada per la Direcció/Òrgan de Govern de TALLERES AUTOMOBILS TERCERA GENERACIO SL, tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Política de Privadesa

A Europa ia Espanya hi ha normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal de compliment obligat per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què farem amb les dades personals que us demanem.

Així, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que us permetran decidir què farem amb la vostra informació personal.

Si us plau, si un cop llegida aquesta informació us queda algun dubte, no dubteu a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Qui som?

 • La nostra denominació: TALLERS AUTOMOBILS TERCERA GENERACIÓ SL
 • El nostre CIF / NIF: B65871162
 • La nostra activitat principal: TALLER DE REAPARACION DE AUTOMOBILES
 • La nostra adreça:C/ MANUEL DE FALLA, 44 – 08403 GRANOLLERS – BARCELONA
 • El nostre telèfon de contacte: 937 814 163
 • Per a la vostra confiança i seguretat, us informem que som una entitat inscrita en el següent Registre Mercantil /Registre Públic: R.M. de Barcelona, Llibre de socis, F.164, inscripció 1a, Full 426665

Estem a la vostra disposició, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Per què utilitzarem les vostres dades?

Amb caràcter general, les seves dades personals seran utilitzades per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis.

Així mateix, també poden ser usats per a altres activitats, com enviar publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necessitem fer servir les vostres dades?

Les vostres dades personals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis. En aquest sentit, posarem a la vostra disposició una sèrie de caselles que us permetran decidir de manera clara i senzilla sobre l’ús de la vostra informació personal.

Qui coneixerà la informació que us demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.

De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així, per exemple, el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació les entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-ne un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una quantitat determinada.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això.

Com protegirem les vostres dades?

Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la vostra informació.

Per això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segures en tot moment.

Enviarem les vostres dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les seves dades i altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les vostres dades. La nostra política és no enviar la vostra informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les vostres dades.

En cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us sol·licitarem prèviament el vostre permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la vostra informació personal a un altre país.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Un cop finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de manera segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els vostres drets de protecció de dades?

En qualsevol moment us podeu adreçar a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També teniu dret a sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret s’anomena “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, heu de fer una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI, per poder-lo identificar.

A les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i us oferim el nostre ajut per emplenar-los.

Per saber més sobre els vostres drets de protecció de dades, podeu consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Podeu retirar el vostre consentiment si canvieu d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia dopinió sobre lús de les seves dades en qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè al seu dia va estar interessat/da a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, ens ho pot fer constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible a les oficines de la nostra entitat.

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació?

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: www.agpd.es
 • Adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
 • Via telefònica: Telf. 901 100 099, Telf. 91 266 35 17

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, hi pot haver situacions en què, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’altres tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vosaltres. Un exemple podria ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació en tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en benefici propi.

Farem servir les vostres dades per a altres fins?

La nostra política és no utilitzar les vostres dades per a altres finalitats diferents de les que us hem explicat. Si, però, necessitéssim utilitzar les seves dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això.

Política de galetes

Benvinguda/da a la POLÍTICA DE COOKIES de la pàgina web de l’entitat TALLERS AUTOMOBILS TERCERA GENERACIO SL, proveïda de NIF B65871162, on t’explicarem en un llenguatge clar i senzill totes les qüestions necessàries perquè puguis tenir-ne el control sobre les teves decisions personals.

QUÈ SÓN LES COOKIES I PER QUÈ LES USEM?

Una   cookie   o galeta informàtica és un petit arxiu d’informació que es guarda al teu ordinador, “smartphone” o tauleta cada vegada que visites la nostra pàgina web.

En principi, una galeta és inofensiva: no conté virus, troians, cucs, etc. que puguin danyar el teu terminal, però sí que té cert impacte sobre el teu dret a la protecció de les teves dades personals, ja que recull determinada informació concernent a la teva persona (hàbits de navegació, identitat, preferències, etc.).

És per això que, en base al que estableix la normativa aplicable (LSSI i normativa vigent de protecció de dades personals), l’activació de determinats tipus de cookies necessitarà la teva autorització prèvia.

Abans d’això, us donarem alguna informació addicional que us ajudarà a una millor presa de decisions sobre això:

 1. Les galetes poden ser de diversos tipus en funció de la seva finalitat:
 • Les galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.
 • La resta de cookies serveixen per millorar la nostra pàgina, per personalitzar-la en base a les teves preferències, o per poder mostrar publicitat ajustada a les teves cerques, gustos i interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTARo configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
 1. Algunes cookies són les nostres (les anomenarem cookies pròpies) i d’altres pertanyen a empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web (les anomenarem cookies de tercers: un exemple podrien ser les cookies de proveïdors externs com Google). En aquest sentit, és important que sàpigues que alguns d’aquests proveïdors externs poden estar ubicats fora d’Espanya.

A nivell mundial, no tots els països tenen un mateix nivell de protecció de dades, i hi ha alguns països més segurs que altres (per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les teves dades). La nostra política és recórrer a proveïdors de confiança que, amb independència que es trobin o no ubicats a la Unió Europea, hagin adoptat les garanties adequades per a la protecció de la teva informació personal. No obstant això, a l’apartat anomenat QUIN TIPUS DE COOKIES S’UTILITZEN ACTUALMENT A LA NOSTRA PÀGINA WEB?, pots consultar les diferents Polítiques de privadesa i protecció de dades de cadascun dels referits proveïdors externs, a fi de prendre una decisió conscient sobre l’activació o no de les galetes de tercers que utilitza la nostra pàgina web.    

 1. Finalment, indicar-te que, en funció del termini de temps que romanen actives, les galetes poden ser de dos tipus:
 • Cookies de sessió: expiren automàticament quan acabes la sessió al teu ordinador, “smartphone” o tauleta. Solen fer-se servir per conservar la informació necessària mentre se’t presta un servei en una sola ocasió.
 • Cookies persistents: romanen emmagatzemades al teu ordinador, “smartphone” o tauleta durant un període determinat, que pot variar des d’uns minuts fins a diversos anys.

QUIN TIPUS DE COOKIES PODEM UTILITZAR A LA NOSTRA PÀGINA WEB?

 • Cookies Tècniques:

Les cookies tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i puguis navegar-hi. Aquest tipus de cookies són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si calgués, o recordar diferents opcions o serveis ja seleccionats per tu, com les teves preferències de privadesa. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització sobre això.

A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de cookies, si bé aquest bloqueig afectarà el funcionament correcte de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.

 • Cookies d’Anàlisi:

Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis es fan servir més i si funcionen correctament, etc.).

A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor, adaptant-se als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora contínua.

Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.

 • Cookies de Funcionalitat i Personalització:

Les cookies de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com preferides, el teu tipus de navegador, etc.).

Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la personalització de la mateixa en base a les teves preferències (per exemple, presentant la informació a l’idioma que hagis escollit en anteriors ocasions) , la qual cosa contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació.

Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.

 • Cookies de Publicitat:

Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web en base a criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Així, per exemple, si se t’ha mostrat diverses vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de cookies, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva.

Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.

 • Cookies de Publicitat Comportamental:

Les cookies de publicitat comportamental ens permeten obtenir informació basada en l’observació dels teus hàbits i comportaments de navegació a la web, per tal de poder mostrar continguts publicitaris que s’ajustin millor als teus gustos i interessos personals.

Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens.

Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu.

 • Podeu activar o desactivar aquestes cookies marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.

QUIN TIPUS DE COOKIES S’UTILITZEN ACTUALMENT A LA NOSTRA PÀGINA WEB?

A continuació, procedim a informar-te sobre tots els tipus de cookies que actualment s’utilitzen a la nostra pàgina web i la finalitat de cadascuna de les mateixes.

Elementor

Propòsit pendent d’investigació

Ús

Compartició de dades

Aquestes dades no són compartides amb tercers.

Propòsit pendent d’investigació

Nom
Expiration
Funció

Complianz

Propòsit pendent d’investigació

Ús

Compartició de dades

Aquestes dades no són compartides amb tercers. Per a més informació, llegiu si us plau la política de privacitat de Complianz.

Propòsit pendent d’investigació

Nom
cmplz_choice
Expiration
365 dies
Funció
Nom
cmplz_consent_status
Expiration
365 dies
Funció
Nom
Expiration
365 dies
Funció
Nom
Expiration
365 dies
Funció
Nom
Expiration
365 dies
Funció
Nom
cmplz_statistics-anonymous
Expiration
365 dies
Funció
Nom
Expiration
365 dies
Funció
Nom
Expiration
365 dies
Funció

WordPress

Propòsit pendent d’investigació

Ús

Compartició de dades

Aquestes dades no són compartides amb tercers.

Propòsit pendent d’investigació

Nom
wordpress_*
Expiration
Funció

Miscel·lània

Propòsit pendent d’investigació

Ús

Compartició de dades

La compartició de dades està pendent d’investigació.

Propòsit pendent d’investigació

Nom
cmplz_event_0
Expiration
365 dies
Funció
Nom
_ga
Expiration
Funció
Nom
_gid
Expiration
Funció
Nom
_ga_XKJ8WH38MD
Expiration
Funció
Nom
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Expiration
Funció
Nom
wp-wpml_current_language
Expiration
Funció
Nom
_ga_QY1H7NE7C7
Expiration
Funció
Nom
_gat_UA-215682662-1
Expiration
Funció
Nom
mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel
Expiration
Funció
Nom
wpr-hash
Expiration
Funció
Nom
cmplz_consenttype
Expiration
365 dies
Funció
Nom
rank-math-option-search-index
Expiration
Funció
Nom
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiration
Funció
Nom
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiration
Funció
Nom
bulkTime
Expiration
Funció
Nom
undefined
Expiration
Funció
Nom
rank-math-option-sitemap-index
Expiration
Funció
Nom
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiration
Funció
Nom
rank-math-option-general-index
Expiration
Funció
Nom
continueReview
Expiration
Funció
Nom
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiration
Funció
Nom
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiration
Funció
Nom
wistia
Expiration
Funció
Nom
bulkPage
Expiration
Funció
Nom
rank-math-option-titles-index
Expiration
Funció
Nom
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiration
Funció
Nom
bulkSecret
Expiration
Funció
Nom
loglevel
Expiration
Funció
Nom
wpr-show-sidebar
Expiration
Funció
Nom
cmplz_banner-status
Expiration
365 dies
Funció
Nom
session_locale
Expiration
Funció
Nom
_ga_XP085EZ9KE
Expiration
Funció
Nom
_gat_UA-217438001-1
Expiration
Funció
Nom
wp_lang
Expiration
Funció
Nom
cmplz_consented_services
Expiration
365 dies
Funció
Nom
wptwa-widget-cache-1343
Expiration
Funció

QUÈ POTS FER AMB LES COOKIES?

Quan accedeixes per primera vegada a la nostra pàgina web, se’t mostra una finestra on t’informem que les cookies poden ser de diversos tipus:

 • Les galetes tècniques són necessàries perquè la nostra pàgina web pugui funcionar, no necessiten la teva autorització i són les úniques que tenim activades per defecte.
 • La resta de cookies serveixen per millorar la nostra pàgina, per personalitzar-la en base a les teves preferències, o per poder mostrar publicitat ajustada a les teves cerques, gustos i interessos personals. Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTARo configurar-les o rebutjar-ne l’ús clicant a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.     

Informar-te, també que, un cop hagis activat qualsevol tipus de cookies, tens la possibilitat de desactivar-les en el moment que vulguis, amb el simple pas de desmarcar la casella corresponent a l’apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES de la nostra pàgina web. Sempre serà tan senzill per a tu activar les nostres cookies pròpies com desactivar-les.

Recordar-te, així mateix que, a través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència de cookies, si bé aquest bloqueig pot afectar el funcionament correcte de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web en el cas de les cookies tècniques necessàries.

Finalment, indicar-te que, si actives cookies de tercers (empreses externes que presten serveis per a la nostra pàgina web) i posteriorment vols desactivar-les, podràs fer-ho de dues maneres: usant les eines de desactivació de cookies del teu navegador oa través dels propis sistemes habilitats per aquests proveïdors externs.

Perquè us sigui molt més fàcil, a continuació us relacionem una sèrie d’enllaços a les pautes de desactivació de cookies dels navegadors d’ús comú:

¿Necesita ayuda?

Pida su cita previa

Reparamos, mantenemos y mejoramos su vehículo. Rellene el formulario para pedir su cita y deje las llaves de su coche en nuestro taller con total garantía.

Necessiteu ajuda?

Demaneu la vostra cita prèvia

Reparem, mantenim i millorem el vehicle. Ompliu el formulari per demanar la vostra cita i deixeu les claus del vostre cotxe al nostre taller amb total garantia.